<<< Previous speaker Next speaker >>>

Gianpaolo Carraro, Microsoft